Detektywistyczny Wywiad Gospodarczy 

Oferujemy Państwu możliwość dyskretnej weryfikacji pracowników, współpracowników lub partnerów biznesowych. Jeżeli posiadają Państwo podejrzenia szkodliwej działalności wobec swojej firmy lub też dopuszczanie się niezgodnych z prawem praktyk, możemy podjąć się odpowiednio przygotowanego wywiadu prowadząc do wyjaśnienia wątpliwości. Cała procedura przygotowana jest w sposób zapewniający Państwu ochronę zaufania osób, wobec których przeprowadzany jest wywiad. 

Procedura ma na celu zebranie materiału dowodowego wynikającego z:
- analizy dokumentów,
- obserwacji osób i zdarzeń,
- weryfikacji aktywności zawodowej i społecznej,
- innych czynności operacyjnych.

Przeprowadzimy detektywistyczny wywiad gospodarczy dotyczący wskazanego przez Państwa kontrahenta.  
- Przeprowadzony wywiad obejmuje m. in.: 
- kondycję finansową firmy i jej stan majątkowy,
- opinię w branży i wśród klientów,
- autentyczność dostarczonych dokumentów,
- planowane kierunki rozwoju i inwestycji,
- powiązania kapitałowe i osobowe z innymi podmiotami,
- informacje o zatrudnieniu i możliwościach produkcyjnych firmy,
- informacje o ewentualnych zajęciach komorniczych, postępowaniach układowych lub upadłościowych.

Finalnie zostanie sporządzone szczegółowe sprawozdanie, które zweryfikuje dokumenty dostarczone przez kontrahenta - jego oświadczenia, deklarowane doświadczenie itp. ze stanem faktycznym. Dzięki temu będą Państwo mogli ocenić ryzyko wynikające ze współpracy z daną firmą lub osobą.

Weryfikacja lojalności pracowników

Należy Pamiętać, że lojalność pracownicza nie trwa wiecznie, a jedna 'czarna owca' może poważnie zaszkodzić Państwa interesom.
Przeprowadzimy dla Państwa weryfikację lojalności pracownika lub grupy pracowników.
Takie sprawdzenie obejmuje między innymi:

- weryfikację relacji pracownika z konkurencyjnymi firmami,
- weryfikację zwolnień lekarskich,
- monitoring pojazdów służbowych,
- przestrzeganie zapisów o zakazie konkurencji,
- monitorowanie komputerów służbowych,
- i inne.

Działania te prowadzimy przy zachowaniu dyskrecji zarówno w siedzibie Państwa firmy, jak i poza nią. Wszystkie czynności podjęte przez naszych detektywów są zgodnie z prawem i dokumentowane, dzięki czemu służyć mogą jako dowody na drodze prawnej.


Nieuczciwa konkurencja 

Przeprowadzamy czynności mające na celu zweryfikowanie czy praktyki prowadzone przez konkurencję są zgodne z prawem. 

Wyjaśnimy czy mamy do czynienia z praktykami nieuczciwej  konkurencji poprzez:
- wprowadzanie w błąd w oznaczeniu przedsiębiorstwa, towarów lub usług. 
- utrudnianie dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych,
- naruszenie tajemnicy Państwa firmy, czyli ujawniania informacji (technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych) posiadających wartość gospodarczą,
- naśladownictwo produktów Państwa firmy, które może wprowadzić klienta w błąd co do tożsamości produktu lub producenta,
- nakłanianie Państwa pracowników do niewykonania obowiązków pracowniczych,
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, mających na celu wyrządzenie szkody Państwa firmie,
- nieuczciwą reklamę lub promocję.


Audyt bezpieczeństwa 

To proces polegający na analizie wszystkich informacji o aktualnym poziomie bezpieczeństwa Państwa firmy. Jego celem jest zabezpieczenie przed kradzieżą własności intelektualnej i materialnej. 

Przeprowadzając audyt dokonamy oceny:
- procedur bezpieczeństwa i ich efektywności,
- działania służb ochrony,
- kontroli dostępu,
- ochrony know how,
- organizacji procesu sprzedaży, zakupów i przetargów,
- bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Po zakończonym audycie nastąpi analiza zebranego materiału oraz zostanie przygotowane sprawozdanie, w którym oprócz wyjaśnienia zagrożeń wskażemy rozwiązania naprawcze.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy zorganizowanie działu bezpieczeństwa, który będzie odpowiedzialny za właściwe przestrzeganie wdrożonych procedur. Dział ten zostanie utworzony z pracowników Państwa firmy, którzy zostaną przez nas zweryfikowani i uzyskają odpowiednie przeszkolenie.

Odzyskiwanie danych

Oferujemy kompleksowe odzyskiwanie utraconych danych z dysków twardych, z urządzeń mobilnych, kart pamięci i innych nośników, niezależnie od systemu zapisu danych, rodzajów plików, systemu operacyjnego, ewentualnego formatowania nośników danych. 

Odzyskiwanie danych w naszej firmie odbywa się według następującego scenariusza:
- dostarczenie przez Państwa nośnika lub urządzenia mobilnego,
- wstępna ekspertyza i konsultacja,
- oszacowanie możliwości i kosztów odzyskania danych,
- odzyskanie danych,
- przekazanie Państwu odzyskanych danych.

Odzyskiwanie danych jest przeprowadzane z zachowaniem poufności, gwarantowane klauzulą, którą dołączamy do sprawozdania z procesu ekstrakcji danych.

Weryfikacja kandydatów na pracowników

Ludzie w swoich CV mogą napisać wszystko. Moment rekrutacji jest krytyczny dla Państwa działalności. Można zatrudnić wspaniałego pracownika lub osobę, która przyniesie wiele problemów.
Warto zweryfikować różne parametry:

- dane osobowe
- wykształcenie
- historię zatrudnienia
- referencje 
- prawo do wykonywania zawodu
- wpisy w CEIDG, KRS i innych rejestrach publicznych 
- długi, komentarze, handel i inna aktywność w Internecie

W zależności od kontekstu istnieje możliwość gruntownej weryfikacji pracownika.